അറിയിപ്പ്- ഇനി  ഒരു അറിയിപ്പ്‌ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ ചെർപ്പുളശേരി MES കോളേജിന് അവധിയായിരിക്കും…സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ PSC കോച്ചിങ്ങ് ക്ലാസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല…NB : +1.. +2 പരീക്ഷകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ എന്നിവ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം നടക്കുന്നതാണ്ഓഫീസ്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും

 

“Plus two courses is offered with the Kerala state open school syllabus. Degree Courses are offered with syllabus of Calicut University.”

Courses Offered

MES continues to create some of the most promising, innovative and inventive professionals to meet the world’s most critical challenges. Ultimately, MES is a premier educational institution because of its people and is the ideal place for entrepreneurial ambitions. MES provides programs that will enable its students to secure bright careers in a variety of business/industries.

Plus Two

Plus two courses is offered in accordance with the kerala state open school rules ans syllabus with the following combinations.

Syllabus

 • Part – I : English
 • Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic
 • Part – III : HUMANITIES
  History, Economics, Political Science, Sociology

  COMMERCE
  Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science.

Bachelor’s Degree Courses

Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University.

 • Part – I : English
 • Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic
 • Part – III : Optical SubjectsBA ECONOMICS ( Main ) Sub : Modern Indian History and Politics

  BA HISTORY
  Sub : Indian Constitution, Politics & General Economics

  BA ENGLISH LITERATURE
  Sub : British History & World History

  BA Sociology
  BBA
  B.COM ( Finance & Co Operation )
  BSc MATHS)

Master’s Degree Courses

Master Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University..

 • M.COM
 • MA English

Preparing students
for successful
future
 • COURSES
  OFFERED

  PLUS TWO : courses is offered in accordance with the kerala state open school rules ans syllabus with the following combinations. Syllabus: Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic HUMANITIES:History, Economics, Political Science, Sociology. COMMERCE,Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science.

  Facebook
 • BACHELOR`S
  DEGREE

  Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic Part – III : Optical Subjects BA ECONOMICS ( Main ) BA HISTORY BA ENGLISH LITERATURE BA Sociology BBA B.COM ( Finance & Co Operation ) BSc MATHS

  Twitter
 • MASTER`S
  DEGREE

  MASTER’S DEGREE COURSES Master Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. M.COM & M.A.English.
  Google Plus