അറിയിപ്പ്- ഇനി  ഒരു അറിയിപ്പ്‌ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ ചെർപ്പുളശേരി MES കോളേജിന് അവധിയായിരിക്കും…സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ PSC കോച്ചിങ്ങ് ക്ലാസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല…NB : +1.. +2 പരീക്ഷകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ എന്നിവ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം നടക്കുന്നതാണ്ഓഫീസ്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും

 

“It is a lifetime relationship with continued interest, interaction and involvement with some of our most successful Alumni students of the year.”

 • COURSES
  OFFERED

  PLUS TWO : courses is offered in accordance with the kerala state open school rules ans syllabus with the following combinations. Syllabus: Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic HUMANITIES:History, Economics, Political Science, Sociology. COMMERCE,Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science.

  Facebook
 • BACHELOR`S
  DEGREE

  Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic Part – III : Optical Subjects BA ECONOMICS ( Main ) BA HISTORY BA ENGLISH LITERATURE BA Sociology BBA B.COM ( Finance & Co Operation ) BSc MATHS

  Twitter
 • MASTER`S
  DEGREE

  MASTER’S DEGREE COURSES Master Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. M.COM & M.A.English.
  Google Plus