അഡ്മിഷൻ തുടരുന്നു………രണ്ടാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു…. മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും 22 – 06-2019 ന് മുമ്പായി പരീക്ഷാ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതാണ്……

 

 • COURSES
  OFFERED

  PLUS TWO : courses is offered in accordance with the kerala state open school rules ans syllabus with the following combinations. Syllabus: Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic HUMANITIES:History, Economics, Political Science, Sociology. COMMERCE,Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science.

  Facebook
 • BACHELOR`S
  DEGREE

  Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic Part – III : Optical Subjects BA ECONOMICS ( Main ) BA HISTORY BA ENGLISH LITERATURE BA Sociology BBA B.COM ( Finance & Co Operation ) BSc MATHS

  Twitter
 • MASTER`S
  DEGREE

  MASTER’S DEGREE COURSES Master Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. M.COM & M.A.English.
  Google Plus