കോളേജിലെ +2 …. ഡിഗ്രി (3rd.. 5th .. സെമസ്റ്റർ)… പി.ജി…. ക്ലാസുകൾ ജൂൺ 6 വ്യാഴാഴ്ച തുറക്കുന്നതാണ്….,,,+1… ഡിഗ്രി ഒന്നാം വർഷ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചി രിക്കുന്നു… ക്ലാസുകൾ ജൂൺ 12-ന് തുടങ്ങും….

 • COURSES
  OFFERED

  PLUS TWO : courses is offered in accordance with the kerala state open school rules ans syllabus with the following combinations. Syllabus: Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic HUMANITIES:History, Economics, Political Science, Sociology. COMMERCE,Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science.

  Facebook
 • BACHELOR`S
  DEGREE

  Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic Part – III : Optical Subjects BA ECONOMICS ( Main ) BA HISTORY BA ENGLISH LITERATURE BA Sociology BBA B.COM ( Finance & Co Operation ) BSc MATHS

  Twitter
 • MASTER`S
  DEGREE

  MASTER’S DEGREE COURSES Master Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. M.COM & M.A.English.
  Google Plus