അറിയിപ്പ്- ഇനി  ഒരു അറിയിപ്പ്‌ ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ ചെർപ്പുളശേരി MES കോളേജിന് അവധിയായിരിക്കും…സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസുകൾ PSC കോച്ചിങ്ങ് ക്ലാസുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല…NB : +1.. +2 പരീക്ഷകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ എന്നിവ ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം നടക്കുന്നതാണ്ഓഫീസ്‌ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും

 

“We ensure our students become qualified to find jobs and keep them to progress in their career while experiencing their lifetime dream.”

History

The MES ( Malabar Educational Society ) started functioning on 1st June 2007 at Cherpulassery. It is an institution registered under the Kerala Societies Act 1860. The main objective of MES is to eradicate the educational backwardness of this area. Men of the modern global village are really pending for a humanitarian solace. The world calls for the radiance of the love clothed in comparison and selfless commitment. Here with pride MES College take a pioneerly role in education with a return to higher values of learning and wisdom blending it with the requirements and necessities of the modern era. Our Calicut University Counselling Centre is opened by Sri. Abdurabb ( Hon. Minister for Education ).

 

Our Mission

We mould our students to be role models in the academic arena by providing the best infrastructure and quality education through our enlightened management and committed faculty, who ensure knowledge transfer, motivate, in still research aptitude and infuse ethical and cultural values to transform our students into disciplined and competent citizens in order to improve the quality of life.

 

Our Vision

To impart knowledge and mentor students from different walks of life for a successful career and create an environment that provides quality learning experience.

 

Our Quality Policy

To be a catalyst to transform an individual by inculcating values and ethics which they can radiate to the nation and society.

Principalʼs Message

“We welcome you to the MES College family. We work together to inspire the young students to build up their career and transform themselves into decent human beings. I would like to take this opportunity to welcome you on behalf of our students, admin., faculty and staff members. We take great pride to offer an exceptional learning atmosphere with modern facilities in which students can achieve their best. The college invites distinguished experts to speak on various issues to update the knowledge of students and motivate them to be confident in life.”

- Jathavedan Namboodiri. K.M.
(B.Sc Chemistry, M.A English, B.Ed.)

Managerʼs Message

“Dear Associates, Parents, Students and Well Wishers, I believe that in every educational institution what really matters are the ideals that it embodies. At MES College we started with the sincere desire to create an institution that will groom and develop the youth into capable contributors to society who are family rooted in their values and commitments. If we can achieve this through our educational effort then we are successful. In observing the progress of our institution, I am proud to state that MES College is surely progressing towards this idea in a short time. The results are obvious and I consider it a privilege to be an integral part of this effort. I thank all the associate, faculty, students, parents and well-wishers who have supported us whole heartedly.”

- M. Muhammadali (M.A.)

Administrative Members


P. Sheeja (M.A, B.Ed.)

Vice Principal.


T. Muhammed Fayis (M.A, B.Ed.)

Academic Co-ordinator.


K.P. RIJITHA (M.Com)

Staff Secretary.

 • COURSES
  OFFERED

  PLUS TWO : courses is offered in accordance with the kerala state open school rules ans syllabus with the following combinations. Syllabus: Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic HUMANITIES:History, Economics, Political Science, Sociology. COMMERCE,Business Studies, Accountancy, Economics, Political Science.

  Facebook
 • BACHELOR`S
  DEGREE

  Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. Part – I : English Part – II : Malayalam / Hindi / Arabic Part – III : Optical Subjects BA ECONOMICS ( Main ) BA HISTORY BA ENGLISH LITERATURE BA Sociology BBA B.COM ( Finance & Co Operation ) BSc MATHS

  Twitter
 • MASTER`S
  DEGREE

  MASTER’S DEGREE COURSES Master Degree Courses are offered in accordance with the curriculum and syllabus of Calicut University. M.COM & M.A.English.
  Google Plus